DNLA Zavzetost je metoda, ki analizira in diagnosticira šibke točke v celotnem podjetju, posreduje informacije o tem, kje se pojavljajo trenja in izgube in obenem prikaže time, delovne skupine, oddelke ali operativne dejavnosti, ki delujejo optimalno.

DNLA merjenje zavzetosti preverja stanje motiviranosti na 11 področjih zavzetosti in analizira stanje organizacijske klime v podjetju. 

Analiza se opira na dejstva in dejanske situacije, kakršne doživljamo na delovnem mestu in v odnosih s sodelavci. Izvemo, kako gledajo na stvari zaposleni, nihče ne more zagotoviti boljših informacij kot oni. Da bi dosegli kar največjo objektivnost, smo sestavili vprašanja v obliki izjav o dejstvih, ne gre za mnenja ali sodbe.

 

Cilj analize je, da vodstvo dobi začetni podrobni vpogled v strukture odnosov, ki vladajo v podjetju kot celoti. Vprašalnik se ukvarja s štirimi glavnimi problemi:

  • V kolikšnem obsegu je mogoče posamezne oddelke, time in delovna področja poistovetiti s podjetjem kot celoto?
  • Ali menedžerji dejansko uporabljajo vodenje z vključevanjem / integracijo (inclusive management)?
  • Ali je stranka eksplicitni cilj in smoter naporov celotnega podjetja?
  • Ali so zaposleni in vodstvo usklajeni s cilji podjetja?

 

VRSTE POROČIL:

analiza zavzetosti za podjetje
analiza zavzetosti za oddelke

 

Potrebni čas izpolnjevanja: 20 min

Prikaz rezultata: